Zakup i udostępnienie hali namiotowej społeczności lokalnej

W okresie od 23 czerwca 2014 r. do 24 listopada 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna we Włosani zrealizowała mały projekt pt. „Zakup i udostępnienie hali namiotowej społeczności lokalnej”.

Celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zakup i udostępnianie hali namiotowej.

Wnioskowana kwota pomocy: 19 089,60 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zakupiono jedną halę namiotową, o wymiarach: 10x10 m. Hala namiotowa przechowywana jest w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i udostępniana każdorazowo społeczności lokalnej. Korzystanie z hali namiotowej jest nieodpłatne. Dzięki realizacji projektu uległy poprawie warunki sprzyjające aktywności społecznej mieszkańców, udostępniana hala namiotowa  jest wykorzystywany podczas różnego rodzaju spotkań i imprez, które przyczyniają się do społecznej integracji mieszkańców. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia trwałej i dostępnej oferty spędzania wolnego czasu,
w rezultacie czego wzrosła jakość życia społeczności lokalnej.