Remont połączony z modernizacją podłogi w świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach

W okresie od 20 czerwca 2014 r. do 31 marca 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna we Wrząsowicach zrealizowała mały projekt pt.„Remont połączony z modernizacją podłogi w świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach”.

Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarze LGD poprzez remont połączony z modernizacją podłogi w istniejącej świetlicy wiejskiej.

Wnioskowana kwota pomocy:  49 510,81 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu dokonano rozbiórki starej podłogi, ułożono podkład, izolacje drenaże oraz położono nowy parkiet i płytki. Zostały odświeżone również przyległe ściany. Korzystanie z wyremontowanej i zmodernizowanej świetlicy wiejskiej jest nieodpłatne. Dzięki realizacji projektu uległy poprawie warunki sprzyjające aktywności społecznej mieszkańców, świetlica wiejska jest wykorzystywany podczas różnego rodzaju spotkań i imprez, które przyczyniają się do społecznej integracji mieszkańców. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia trwałej i dostępnej oferty spędzania wolnego czasu, w rezultacie czego wzrosła jakość życia społeczności lokalnej.