Zakup bramek i wykonanie piłkochwytów na terenie rekreacyjno - sportowym we Wrząsowicach

W okresie od 20 czerwca 2014 r. do 22 grudnia 2014 r. Ludowy Klub Sportowy Zielonka Wrząsowice zrealizowało mały projekt pt. „Zakup bramek i wykonanie piłkochwytów na terenie rekreacyjno - sportowym we Wrząsowicach”.

Celem projektu jest poprawa warunków sprzyjających aktywności społecznej poprzez zakup bramek i wykonanie piłkochwytów na terenie rekreacyjno – sportowym we Wrząsowicach.

Wnioskowana kwota pomocy:  23 410,64 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu zakupiono 1 komplet bramek oraz 1 komplet piłkochwytów wraz z montażem. Sprzęt został zamontowany na terenie ogólnodostępnego boiska sportowego, zlokalizowanego w centralnej części Wrząsowic. Korzystanie z wyposażonego boiska sportowego jest nieodpłatne. Dzięki realizacji projektu uległy poprawie warunki sprzyjające aktywności społecznej mieszkańców. Wyposażone boisko jest wykorzystywane podczas różnego rodzaju spotkań i imprez, treningów sportowych, które przyczyniają się do społecznej integracji mieszkańców. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia trwałej i dostępnej oferty spędzania wolnego czasu, w rezultacie czego wzrosła jakość życia społeczności lokalnej.