Doposażenie Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach

W okresie od 13 maja 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków zrealizowało mały projekt pt. Doposażenie Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach.

Wnioskowana kwota dotacji: 23 348,80 zł.

Celem realizacji  projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa historycznego miejscowości Jurczyce poprzez doposażenie Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu wyposażono Izbę Pamięci w stoły i krzesła. Zakupiono także urządzenia multimedialne, w tym: projektor z akcesoriami, laptop z oprogramowaniem i akcesoriami, ekran projekcyjny, zestaw nagłaśniający, aparat fotograficzny z akcesoriami oraz urządzenie wielofunkcyjne. Ponadto zakupiono serwis kawowy i termosy.

Dzięki realizacji operacji społeczność lokalna zyskała profesjonalnie doposażone miejsce, w których odbywa się szereg przedsięwzięć edukacyjnych.  Prowadzone są zajęcia, spotkania, wystawy, projekty edukacyjne itp. związane z  dziedzictwem kulturowym i historycznym miejscowości Jurczyce, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci o gen. Józefie Hallerze. Nowocześnie doposażona izba, która pełni funkcję muzeum stała się doskonałym miejscem do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców, którzy  na zasadach ogólnodostępności mogą korzystać z oferty izby. Realizacja operacji przyczynia się też do lepszego wykorzystania lokalnego potencjału jakim jest bogata historia miejscowości Jurczyce.