Remont świetlicy wiejskiej w Olszowicach - miejsca spotkań i integracji mieszkańców Gminy Świątniki Górne. Stworzenie warunków do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowicach zrealizowała Mały projekt pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Olszowicach - miejsca spotkań i integracji mieszkańców Gminy Świątniki Górne. Stworzenie warunków do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  19 843,18 zł

Celem realizacji  projektu jest poprawa jakości życia na obszarze wsi Olszowice poprzez remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej.

Dzięki realizacji operacji wzmocniła się infrastruktura społeczna miejscowości, co wpłynęło pozytywnie na rozwój lokalnej aktywności mieszkańców i wzmocniło potencjał społeczny wsi Olszowice. Została położona nowa podłoga w świetlicy wiejskiej w Olszowicach (112 m2) oraz zamontowano 6 kompletów nowych grzejników. Operacja Dzięki realizacji zadania wieś Olszowice zyskała unowocześnione, zmodernizowane i atrakcyjne miejsce do spotkań.