Promocja obszarów wiejskich oraz upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym obszaru poprzez wydanie albumu poświęconego 150-letniej tradycji Szkoły Rolniczej e Czernichowie „Zachować w pamięci”

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie zrealizowało Mały projekt pt. Promocja obszarów wiejskich oraz upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym obszaru poprzez wydanie albumu poświęconego 150-letniej tradycji Szkoły Rolniczej w Czernichowie „Zachować w pamięci”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  9  227,45 zł

Celem realizacji  projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru oraz promocja obszarów wiejskich przez opracowanie i wydanie albumu poświęconego 150-letniej tradycji funkcjonowania Szkoły Rolniczej w Czernichowie.

W ramach realizacji operacji wykonano następujące zadania:

  1. zebranie materiałów
  2. kopiowanie materiałów
  3. przygotowanie opisów
  4. przygotowanie do druku
  5. druk albumu

Wydanie albumu zapewniło  „zachowanie w pamięci” i upowszechnienie historii związanej ze 150- letnią działalnością Szkoły Rolniczej w Czernichowie. Szkoła ta wpisana w krajobraz Czernichowa stanowi nieocenione dziedzictwo kulturalne tego terenu. Dla młodego pokolenia album ten jest źródłem informacji o ludziach i historii  regionu, w którym przyszło im żyć.