Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pozowicach

Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic zrealizowało Mały projekt pt. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pozowicach.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Kwota dotacji:  13 572,77 zł

Cele realizacji  projektu:

  • stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu
  • stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań wśród mieszkańców miejscowości wywodzących się z różnych grup wiekowych
  • rozwój i wzbogacenie przestrzeni publicznej w miejscowości
  • stworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania działających na terenie miejscowości organizacji społecznych
  • umożliwienie organizacji imprez kulturalnych (np. przedstawień teatralnych, występów artystycznych), spotkań okolicznościowych (np. spotkania opłatkowe mieszkańców, zebrania wiejskie, spotkania z przedstawicielami władz lokalnych)
  • poprawa atrakcyjności miejscowości
  • podniesie poziomu zintegrowania mieszkańców miejscowości
  • poprawa współpracy pomiędzy działającymi na terenie miejscowości podmiotami (stowarzyszenie, LKS, Rada Sołecka) w podejmowaniu działań na rzecz jej mieszkańców

W ramach realizacji operacji zakupiono:

–     krzesła do świetlicy wiejskiej,

–     szachowe zestawy turniejowe,

–     stół do tenisa stołowego.

Wolontariusze pomogli w transporcie, rozładunku i instalacji zakupionego sprzętu i wyposażenia.