Doposażenie orkiestry dętej przy OSP we Włosani przez zakup strojów galowych dla członków orkiestry.

Ochotnicza Straż Pożarna we Włosani zrealizowała Mały projekt pt. Doposażenie orkiestry dętej przy OSP we Włosani przez zakup strojów galowych dla członków orkiestry.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Wartość dotacji: 10 376,00 zł

 Celem realizacji  projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego.

 W ramach projektu zrealizowano zakup jednakowych 27 kompletów strojów galowych.

Realizacji operacji przyczyniła się do poprawy atrakcyjności i wizerunku orkiestry, co przekłada się się na zwiększenie ilości koncertów i pozwala efektywniej promować i chronić lokalne dziedzictwo kulturowe a także przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców przez zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych.