"Wyspy kwiatów" - zakup skrzyń i kwiatów w celu tworzenia miejsc podnoszących atrakcyjność przyrodniczą i kulturową wsi Kamień oraz aktywizacja mieszkańców.

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia zrealizowało Mały projekt pt. "Wyspy kwiatów" - zakup skrzyń i kwiatów w celu tworzenia miejsc podnoszących atrakcyjność przyrodniczą i kulturową wsi Kamień oraz aktywizacja mieszkańców.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 Wartość dotacji: 7 947,47 zł

 Celem realizacji  projektu jest podniesienie poczucia tożsamości lokalnej,  aktywizacja społeczności lokalnej, gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Kamienia, założenie przez mieszkańców wysp kwiatowych z tradycyjnych wieloletnich bylin kwiatowych.

 W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 

 1. Gromadzenie, weryfikowanie i prezentowanie informacji na temat wykorzystania lokalnych roślin w tradycji podkrakowskich wiejskich ogrodów kwiatowych.
 2. Przygotowanie projektów miejsc kwiatowych: wybór roślin wieloletnich do nasadzenia, rodzaj kwietników, ilość roślin, forma, rodzaj podłoża, sposoby pielęgnacji itp.
 3. Zaplanowanie miejsc, które należy ozdobić.
 4. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami wsi:
 • Szkolenie instruktażowe dotyczące planowanych działań,  w tym m.in.: wybranych tradycyjnych roślinach, ich wymaganiach glebowo-klimatycznych, formach nasadzeń i ekspozycji,
 • Konsultacja trafności wyboru  miejsc do założenia „wysp” kwiatowych (architektura krajobrazu),
 • Samoorganizacja grup sąsiedzkich do utworzenia i pielęgnacji kwietników(wybór osób odpowiedzialnych),
 • Uzgodnienie daty rozwiezienia skrzyń , ziemi i  bulw kwiatowych oraz terminu sadzenia.
 1. Prezentacja nazw regionalnych i gwarowych roślin,
 2. Wybór oferentów i zakup  roślin, kwietników, ziemi i środków pielęgnacyjnych. 
 3. Rozwiezienie i rozdzielenie roślin, skrzyń i ziemi wśród grup mieszkańców.
 4. Sadzenie roślin, montowanie skrzyń, przygotowanie podłoża i sadzenie kwiatów.
 5. Pielęgnacja roślin, dokumentacja fotograficzna ich wzrostu od momentu wschodów, aż po kwitnienie.

10.  Organizacja plenerowej imprezy kulturalno-rekreacyjnej  związanej z tematem projektu i integrującej społeczność lokalną , w tym:

 • Prezentacja informacji na temat wykorzystania lokalnych roślin polnych i ogrodowych w tradycyjnym lecznictwie, w kuchni, zdobnictwie, rzemiośle, zabawkach itp. (współpraca KGW, OSP),
 • Prezentacja nazw regionalnych i gwarowych roślin,
 • Działania edukacyjne – prezentacja roślin chronionych w  naszym regionie (współpraca szkoły),
 • Konkurs bukietów z roślin polnych i tradycyjnych ogrodowych,
 • Plener malarski dla ok. 15 uczestników imprezy (współpraca artysty malarza ) oraz konkurs wykonanych prac,
 • Prezentacja działań związanych z utworzeniem  i pielęgnacją  „wysp kwiatów”  (sąsiedzkie grupy mieszkańców).

Planowane działania oparto na specyficznych, lokalnych zasobach kulturowych i przyrodniczych. W realizację zadań oraz ich waloryzację  (rozpowszechnianie i wykorzystanie) włączeni zostali przedstawiciele  lokalnych organizacji społecznych (OSP, KGW, LKS),  uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych, przedstawiciele sektora prywatnego oraz nieformalne grupy mieszkańców.

Przygotowanie projektu poprzedzone zostało konsultacjami z mieszkańcami, w tym z partnerami z sektora prywatnego, publicznego i społecznego.  Z wieloma z nich TPK posiada doświadczenie w realizacji wspólnych projektów, np. utworzenie i prowadzenie Izby Regionalnej (przy współpracy merytorycznej Muzeum Etnograficznego w Krakowie), renowacja i adaptacja starego lamusa dworskiego (współpraca sektora prywatnego), wydanie szeregu publikacji promujących lokalną przyrodę, kulturę i tradycje (współpraca Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Gminy Czernichów).

Realizacja operacji wpłynęła na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej na rzecz kultywowania tradycji oraz jej rozpowszechniania.  Wzrosła atrakcyjność Kamienia jako obszaru potencjalnej turystyki weekendowej dla mieszkańców regionu oraz turystów. Rezultaty projektu wpłynęły i wpływają na podtrzymanie tradycji podkrakowskiej wsi pełnej kolorowych kwiatów i skupionej wokół wspólnych prac. Mieszkańcy Kamienia, a także odwiedzający goście dostrzegają piękno i bogactwo lokalnej przyrody i tradycyjnej kultury.

Produkty i rezultaty projektu są stale promowane wśród lokalnej społeczności.