Utworzenie trasy edukacyjno-zdrowotnej w kompleksie leśnym Bronaczowa w Radziszowie

Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Daj Nadzieję” zrealizowało Mały projekt pt. "Utworzenie trasy edukacyjno-zdrowotnej w kompleksie leśnym Bronaczowa w Radziszowie”.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Całkowita wartość projektu:  34 950,00 zł

Wartość dotacji z EFRROW: 24 465,00 zł

Celem realizacji  projektu jest wzrost atrakcyjności rekreacyjnej obszaru i podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich przez utworzenie trasy edukacyjno-zdrowotnej w kompleksie leśnym Bronaczowa w Radziszowie.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 

  1. Plantowanie terenu i wyrównanie ścieżki.
  2. Zakup i montaż tablic ogólnoinformacyjnych ze schematem trasy – 4 szt.
  3. Zakup i montaż tablic edukacyjnych o ekosystemie leśnym – 8 szt.
  4. Zakup i montaż tablic informacyjnych – 4 szt.
  5. Zakup i montaż ławek i koszty na śmieci – 5 szt.
  6. Zakup i montaż ławo-stołu – 1 szt.
  7. Zakup i montaż stojaka na rowery – 1 szt.
  8. Wykonanie płotu drewnianego – 6mb
  9. Wydanie ulotki promującej - 750 szt.
  10. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń  - 3 szt. 

Trasa została otwarta i udostępniona do użytku w dniu 1 czerwca 2012r,  ma długość 2 km. Jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne. Trasa poprowadzona została przez malownicze fragmenty lasu z bogatą szatą roślinną. W sąsiedztwie znajduje się rezerwat leśny „Kozie Kąty” o pow. 24,2 ha. Rezerwat charakteryzuje się wielogatunkowym składem drzewostanu z dużym udziałem jodły, dębu, sosny, jaworu oraz mniej licznego w tym obszarze buka.  Elementy rehabilitacyjno–rekreacyjne  trasy zostały połączone z edukacyjnymi, aby ukazać bogactwo siedlisk leśnych i różnych aspektów leśnego zagospodarowania. 

Podczas realizacji projektu Stowarzyszenie współpracowało właścicielami terenu leśnego, na którym był realizowany projekt: z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Nadleśnictwem w Myślenicach. Do współpracy zaproszono także  Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie, którego pacjenci mogą korzystać z powstałej trasy.  Wybór urządzeń do ćwiczeń i przebieg trasy konsultowano ze specjalistami rehabilitacji zatrudnionymi w Centrum.

Produkty i rezultaty projektu są promowane wśród lokalnej społeczności w ramach współpracy z sołectwem, Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie, Stowarzyszeniem „Nasz Radziszów”  a także Parafią w Radziszowie. 

Trasa  edukacyjno-zdrowotna w kompleksie leśnym Bronaczowa w Radziszowie jest pierwszym tego typu miejscem w Gminie Skawina. Mieszkańcy zyskali dodatkowe, ogólnodostępne miejsce, aby w sposób aktywny spędzić wolny czas, w pięknym otoczeniu przyrody. Stworzona infrastruktura turystyczno – rekreacyjna jest wykorzystywana w procesie leczenia i rehabilitacji pacjentów Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. Jest doskonałym miejscem rodzinnych wycieczek, pełni też funkcje edukacyjne i może być wykorzystywana do celów dydaktycznych przez szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze z Gminy Skawina i sąsiednich.

Projekt uatrakcyjnił ofertę rekreacyjno-turystyczną Radziszowa i Lasu Bronaczowa, już pierwsze dni funkcjonowania Trasy wskazują na zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów, a działania promocyjne prowadzone przez Stowarzyszenie przyczynią się do dalszej jej popularyzacji i podniesienia świadomości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru wśród lokalnej społeczności. 

Galeria zdjęć