Ogólnie o dotacjach

W dniu 12 maja b.r. podpisana została Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, której uroczyste wręczenie nastąpiło
17 maja b.r. Z rąk Wicemarszałka Stanisława Sorysa w imieniu Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa umowę odebrał Prezes Zarządu Daniel Wrzoszczyk oraz Przewodniczący Rady - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasz Ożóg.

W ramach funduszy europejskich w nowym okresie programowania Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa do rozdysponowania będzie miała środki finansowe w wysokości 9 900 000,00 złotych. Środki te  rozdzielone zostaną w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. W ramach pierwszej kategorii realizowane będą zadania z zakresu ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości na wsi (w tym lokalnego przetwórstwa), rozbudowy boisk i domów kultury czy budowy dróg lokalnych. Minimum połowa  środków w ramach tej kategorii zostanie przeznaczona na tworzenie lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy. Możliwe będzie także organizowanie przez LGD konkursów grantowych skierowanych np. do kół gospodyń wiejskich.

Dzięki podpisaniu umowy ramowej rozpoczęła się realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

 

Na co można otrzymać dotację?

1.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

1.2. Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”.

1.3. Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

2.1. Zakładanie nowych działalności gospodarczych.

2.2. Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych.

2.3. Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

3.1. Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru.

3.2. Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru.

3.3. Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

beneficjenci projektów:

- osoba fizyczna
- osoba prawna (LGD, gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły związki wyznaniowe i inne)
- jednostka organizacyjna: nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną

beneficjenci projektów grantowych:

- osoba fizyczna
- grupy nieformalne, tj. np. koła gospodyń wiejskich
- inna niż LGD osoba prawna
- jednostka organizacyjna: nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną 

Kwoty wsparcia i intensywność pomocy przyznawanej dla projektów w ramach PROW 2014-2020

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ