Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczeciu konsultacji społecznych w zakresie projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 r. 


Ogólne zasady konsultacji:

 • rozpoczęcie konsultacji: 8 września 2017 r.
 • zakończenie konsultacji: 29 września 2017 r.
 • konsultacje przeprowadza się w formie: pisemnej - poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego w następujący sposób:
  - poprzez adres poczty elektronicznej: s.strzalka@gminaskawina.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego formularza konsultacyjnego z podpisem osoby zgłaszającej oraz wersji edytowalnej dokumentu);
  - poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1 - dziennik podawczy;
  oraz:
  - w drodze badania ankietowego;
  - w drodze spotkania z zainteresowanymi stronami, które odbędzie się w środę, 27 września 2017 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza (ul. Rynek 1), w godz. 17:00-19:00;
 • komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, parter, pok. 2 (Sylwia Wrona, tel.: 12 277 01 03, e-mail: s.strzalka@gminaskawina.pl);
 • dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne”, w BIP oraz w siedzibie UMiG w Skawinie, ul. Rynek 3, parter, pok. 2.
<<< powrót

Utrzymanie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki: Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 z udziałem lokalnej społeczności.

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ