Patronat Skarby Blisko Krakowa

 ulotka patronat 2020

Uwaga:

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Blisko Krakowa ulega zmianie Regulamin konkursu na współorganizację przedsięwzięcia Patronat Skarby Blisko Krakowa.

Zmiany zostały wprowadzone w następujących punktach:

I „Zasady ogólne”,

  • pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Łączna wartość wszystkich podpisanych przez Stowarzyszenie umów o współorgani-zację przedsięwzięcia w ramach pojedynczej edycji Konkursu nie może przekroczyć 15 000,00 zł, z zastrzeżeniem pkt. 9.”;

  • dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9. W wypadku, gdy wartość wniosków, które otrzymały ocenę powyżej 50 % punktów, przekracza wartość określoną w pkt. 8, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję
o jednorazowym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na współorganizację
przedsięwzięcia w ramach danej edycji konkursu. Informację o takiej zmianie zamieszcza się na stronach internetowych Stowarzyszenia – bliskokrakowa.pl oraz skarby.bliskokrakowa.pl”.

Dokumenty do pobrania:

 


 

Patronat Skarby Blisko Krakowa 2019

W naborze przeprowadzonym od 20 lutego do 13 marca 2019 roku złożono łącznie 15 wniosków o przyznanie Patronatu Skarby Blisko Krakowa. Wszystkie złożone wnioski otrzymały wsparcie, a Wnioskodawcy zaproszeni zostaną do podpisania umów. Prosimy o uważne śledzenie Państwa skrzynek pocztowych.

Stowarzyszenie Blisko Krakowa raz jeszcze gratuluje zwycięzcom! Wszystkie podmioty z obszaru Blisko Krakowa zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, która przewidziana jest na przyszły rok.

Lista przedsięwzięć objętych Patronatem Skarby Blisko Krakowa - TUTAJ