Ważne dokumenty

 1. LSR-Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
 2. Zestawienia rzeczowo-finansowe
 3. Umowa ramowa
 4. Aneks nr 1 do umowy ramowej
 5. Aneks nr 2 do umowy ramowej
 6. Aneks nr 3 do umowy ramowej
 7. Aneks nr 4 do umowy ramowej
 8. Aneks nr 5 do umowy ramowej
 9. Aneks nr 6 do umowy ramowej
 10. Aneks nr 7 do umowy ramowej
 11. Aneks nr 8 do umowy ramowej
 12. Aneks nr 9 do umowy ramowej
 13. Aneks nr 10 do umowy ramowej
 14. Statut LGD
 15. Lista członków LGD - osoby fizyczne
 16. Lista członków LGD - osoby prawne
 17. Lista członków Zarządu LGD
 18. Lista członków organu decyzyjnego - Rady LGD
 19. Listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do finansowania
 20. Harmonogram naboru wniosków
 21. Budżet LSR
 22. Siła wyższa w zobowiązaniach przedsiębiorcy
 23. Wzór protestu
 24. Plan szkoleń

 


Procedury i kryteria

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 2020 r.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, czerwiec 2021 r.

Procedura ustalania lokalnych kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany, czerwiec 2021r.


Legislacja

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 


Działania informacyjne

Księga wizualizacji i logotypy - UWAGA: Każdy Beneficjent zobowiązany jest do „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stowarzyszenie Blisko Krakowa prosi o wykorzystanie logotypu LGD w każdej działalności promocyjnej, w której wykorzystanie go dopuszcza Księga wizualizacji. Stosowny logotyp znajduje się poniżej:

Logotyp LGD