Ważne dokumenty

 1. LSR-Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
 2. Zestawienia rzeczowo-finansowe
 3. Umowa ramowa
 4. Statut LGD
 5. Lista członków LGD - osoby fizyczne
 6. Lista członków LGD - osoby prawne
 7. Lista członków Zarządu LGD
 8. Lista członków organu decyzyjnego - Rady LGD
 9. Listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do finansowania
 10. Harmonogram naboru wniosków
 11. Budżet LSR

 


Procedury i kryteria

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

 


Legislacja

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 


Działania informacyjne

Księga wizualizacji i logotypy - UWAGA: Każdy Beneficjent zobowiązany jest do „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stowarzyszenie Blisko Krakowa prosi o wykorzystanie logotypu LGD w każdej działalności promocyjnej, w której wykorzystanie go dopuszcza Księga wizualizacji. Stosowny logotyp znajduje się poniżej:

Logotyp LGD