Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 to dokument strategiczny stanowiący podstawę działania LGD Blisko Krakowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W LSR określone zostały kierunki rozwoju obszarów wiejskich gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów po uprzednich konsultacjach społecznych, w których udział wzięły podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze oraz mieszkańcy obszaru LGD.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

popup.png

plakat do siedzibyOperacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację
i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną
opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie
ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.