WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW DOT. PRZYWRACANIA TERMINÓW W ZWIĄZKU Z COVID

W związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904) zmieniającej przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2021 r. poz.182) (zwanej dalej ustawą ROW) uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin, w którym wnioskodawca powinien dokonać czynności w przypadku powołania się na art. 67b ust 1 ustawy ROW tak, aby samorząd województwa małopolskiego mógł przywrócić wnioskodawcy termin do jej dokonania w razie jego uchybienia,.

Dotychczasowy termin – 60 dni po ustaniu przyczyn zastąpiono – 60 dniami od dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany ustawy. W przypadku uchybienia terminu dostarczenia uzupełnień, samorząd województwa małopolskiego przywróci ten termin, jeśli prośba o przywrócenie terminu wraz z uzupełnieniami zostaną złożone do dnia 14 lipca 2021 r. Po tym terminie przywrócenie terminu w oparciu o przepis art. 67b ust. 1 na wniesienie uzupełnień nie będzie możliwe.

Jednocześnie nadal w mocy pozostaje z § 25 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2019 poz. 664), zgodnie z którym zarząd województwa, na prośbę podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

  • - wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyn uchybienia,

  • - jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której był określony termin,

  • - uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo również na stronie internetowej SWM dot. PROW 2014-2020:  https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/zmiana-ustawy