Warsztat refleksyjny w dniu 17 lutego 2021 r. - informacja

Spotkanie stanowi realizację obowiązku nałożonego na LGD zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Warsztat refleksyjny należy przeprowadzić na początku każdego roku kalendarzowego, tak aby wypracowane wnioski mogły zasilić o dodatkowe informacje sprawozdanie roczne z realizacji LSR za rok poprzedni. Warsztat ma na celu wypracowanie ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR. Wyjatkowo, w tym roku, spotkanie będzie w formie zdalnej.

Warsztat refleksyjny - agenda