Informacja o przedłużeniu kadencji władz stowarzyszenia Blisko Krakowa

Informacja o przedłużeniu kadencji władz stowarzyszenia Blisko Krakowa.

Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa informuje, że zgodnie ze sporządzoną na okoliczność upływu kadencji władz stowarzyszenia opinią prawną,  na podstawie znowelizowanego art. 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, m.in. ust. 1f, zgodnie, z którym: "Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii."

W związku z powyższym, kadencja władz stowarzyszenia nie wygasła w dniu 4 lutego 2021 roku, lecz dopiero po wyborze władz stowarzyszenia na nową kadencję, nie później jednak niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Najbliższe Walne Zebranie Członków Wyborcze zwołane zostanie w pierwszym możliwym terminie umożliwiającym przeprowadzenie głosowania tajnego.

 

Prawo o stowarzyszeniach