Zaproszenie na XXVIII WZC stowarzyszenia Blisko Krakowa

Szanowni Państwo, Członkowie stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa,

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołuje XXVIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w poniedziałek 3 sierpnia 2020 r. w  Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich, adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów:

w I terminie – o godz. 1530, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

w II terminie – o godz. 1600, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
  4. Omówienie proponowanych zmian w dokumentach stowarzyszenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.