Zapraszamy na XXVII Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Blisko Krakowa

Szanowni Państwo, Członkowie stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa,

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołuje XXVII Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w poniedziałek 29 czerwca 2020 r. w  Sali Balowej w Dworze Dzieduszyckich, adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów:

w I terminie – o godz. 1530, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

w II terminie – o godz. 1600, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Podsumowanie działalności stowarzyszenia Blisko Krakowa w 2019 roku.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Regulamin obrad

Sprawozdanie z pracy biura za 2019 rok - projekt

Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2019 rok - projekt

Sprawozdanie z pracy Rady za 2019 rok - projekt

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok - projekt

Sprawozdanie finansowe (merytoryczne) za 2019 rok - projekt

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Raport ewaluacyjny za 2019 rok