Nabór na wolne stanowisko pracy

Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. aktywizacji i promocji

 

WYMAGANIA:

Ogólne (niezbędne):

 1. Ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle
  w mowie i piśmie językiem polskim.
 4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wykształcenie (niezbędne):

Wyższe o profilu: marketing, socjologa, administracja, kulturoznawstwo lub zbliżone.

Doświadczenie zawodowe (niezbędne):

Minimum 1 rok zatrudnienia lub stażu pracy.

Wiedza (niezbędne):

 1. Znajomość problematyki związanej z podejściem LEADER, znajomość ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 2. Znajomość Statutu stowarzyszenia Blisko Krakowa oraz LSR.
 3. Znajomość procedur realizowanych w ramach wdrażania LSR, PROW na lata 2014-2020.
 4. Znajomość lokalnych kryteriów wyboru operacji stosowanych w ramach wdrażania LSR, PROW na lata 2014-2020.

Umiejętności (niezbędne):

 1. Znajomość obsługi Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenie baz danych, znajomość wirtualnych narzędzi organizacji pracy i sprawozdawczości.
 2. Dobra organizacja pracy, samodzielność w realizacji zadań.
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, także w komunikacji telefonicznej
  i mailowej.
 4. Umiejętność wyszukiwania, stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku.

Kwalifikacje uzupełniające (dodatkowe):

 1. Wyższe magisterskie lub podyplomowe o profilu j. w.
 2. Kursy, szkolenia z zakresu spójnego z problematyką LEADER.
 3. Znajomość przynajmniej jednego z języków Unii Europejskiej w stopniu komunikatywnym.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Doświadczenie zawodowe związane z realizacją procedur oceny i/lub wyboru projektów w organizacji zajmującej się wdrażaniem funduszy europejskich.


Kompetencje (dodatkowe):

 1. Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, w szczególności regulujących sprawy realizowane na zajmowanym stanowisku.
 2. Umiejętności z zakresu pracy projektowej, w szczególności projektów dofinansowywanych z funduszy UE.
 3. Kompetencje komunikacyjne, wysoka kultura osobista.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność.
 6. Fachowość i profesjonalizm w działaniach.
 7. Umiejętność pisania i redagowania tekstów.
 8. Znajomość kanałów informacji dla poszczególnych grup docelowych.
 9. Znajomość narzędzi i umiejętność ich stosowania w zakresie promocji i informacji.
 10. Umiejętności analityczne.
 11. Znajomość programów pakietu MS Office w szczególności programów edycyjnych, arkuszy kalkulacyjnych oraz podstawowa umiejętność obsługi programów graficznych.

Inne (dodatkowe):

Gotowość dysponowania własnym samochodem osobowym do celów służbowych.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

 1. Zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami wykonywanie obowiązków związanych z realizacją zadań wynikających z PROW 2014-2020; Działanie: M19. Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), w szczególności:
 2. realizowanie działań związanych z obsługą procedur w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022,
 3. obsługa działalności Rady LGD w zakresie oceny i wyboru wniosków, w tym organizacja posiedzeń Rady LGD i obsługa archiwizacyjna;
 4. wykonywane zadań związanych z realizacją procedury dokonywania ewaluacji
  i monitoringu LSR,
 5. świadczenie doradztwa potencjalnym beneficjentom w zakresie ogólnych zasad przyznania pomocy na operacje realizujące cele LSR.
 6. Przestrzeganie regulaminu biura i ustalonego w zakładzie pracy porządku.
 7. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
 8. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 9. Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Warunki pracy:

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat
 2. Wynagrodzenie po okresie próbnym w przedziale 3 400,00 zł do 3 900,00 zł brutto
 3. Miejsce pracy: siedziba LGD Biuro Radziszów, obszar LGD Blisko Krakowa
 4. Przewidywane zatrudnienie: wrzesień 2019 r.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, zawierający także aktualny adres do korespondencji, e-mail
  i nr telefonu.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagań ogólnych i gotowości do przedłożenia przed zawarciem umowy o pracę dokumentów potwierdzających ten fakt.
 3. Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)”.

Składanie ofert:

 1. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją: „NABÓR – Specjalista ds. aktywizacji i promocji” w Biurze LGD Blisko Krakowa,
  ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (w godzinach pracy biura) lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa, 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4 (liczy się data wpływu przesyłki do biura LGD), w terminie do poniedziałku, 29 lipca 2019 r. do godziny 16:00.
 2. Oferty złożone w formie elektronicznej lub po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania zostaną powiadomieni o miejscu i czasie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne: piątek 2 sierpnia 2019 r.

 

Ogłoszenie_o_naborze