Aktualności

Wybierz rok:

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE - 4.11.2019 r.

22-10-2019

Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Spotkanie dedykowane jest podmiotom zainteresowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W trakcie spotkania omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowane osoby mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/256-02-31.

MIEJSCE SPOTKANIA: DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4, 32-052 RADZISZÓW

TERMIN: 4 LISTOPADA 2019 r. (PONIEDZIAŁEK) W GODZINACH: 15:30-19:00.

więcej

Gala Dziesięciolecia Funkcjonowania Lokalnych Grup Działania

21-10-2019

16 października br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Dziesięciolecia Funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w Województwie Małopolskim.  W trakcie uroczystości Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Łukasz Smółka oraz Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Iwona Gibas wręczyli reprezentantom LGD z całej Małopolski pisemne podziękowania i gratulacje z okazji jubileuszu działalności. W imieniu naszego LGD list gratulacyjny odebrał Prezes Daniel Wrzoszczyk oraz kierownik biura – Renata Gardoń – Kubacka. Dziękujemy za minione 10 lat i liczymy na dalszą, owocną współpracę.

Nature in paste

 

Więcej informacji: tutaj

więcej

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne-relacja

08-10-2019

W dn. 7 października br. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach kampanii informacyjnej nt.głównych założeń LSR na lata 2016-2022, zasad pozyskiwania dotacji oraz zasad oceny i wyboru operacji przez LGD (w tym informacja na temat możliwości samozatrudnienia, skierowana w szczególności do osób należących do grup defaworyzowanych określonych w LSR).

więcej

Informacja o odwołaniach

14-10-2019

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”, nr sprawy BK.410.1.4.1.2019, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostały wniesione przez dwóch oferentów odwołania do KIO. Dalsze informacje będą publikowane po rozstrzygnięciach.

więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”

02-10-2019

Stowarzyszenie Blisko Krakowa - pełnomocnik Zamawiającego: Gminy Skawina działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) /Pzp/ zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 Wykonawcy: SANITO Sp. z o.o.; 02-884 Warszawa, ul. Puławska 476.
Cena ofertowa brutto wybranej oferty: 24 198 179,88 zł

+ zawiadomienie do pobrania

więcej