Zapytanie ofertowe nr 13/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018

z dnia 22 listopada 2018 roku, na pełnienie obowiązków Specjalisty ds. obsługi prawnej

 

W związku z realizacją projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i jednoczesną akceptację warunków realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z projektem umowy.

 

Zapytanie ofertowe nr 13/2018
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2

 Wyjaśnienia z dnia 27 listopada 2018 roku: TUTAJ

 Wyjaśnienia nr 2 z dnia 27 listopada 2018 roku: TUTAJ

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO