Informacja nr 2/2018/OW o zamiarze realizacji operacji własnej

 

Data publikacji: 16 lipca 2018 r.

Informacja nr 2/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o planowanej do realizacji operacji własnej z zakresu

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

1. Zakres tematyczny operacji odpowiada: przedsięwzięciu LSR 1.2 Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa” oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 8 „promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 772 ze zm.),

2. Zakres tematyczny LSR na lata 2016-2022 realizowany jest poprzez:

- Cel ogólny: Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju obszaru Blisko Krakowa

- Cel szczegółowy nr 1. Poprawa jakości życia na obszarze Blisko Krakowa w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze

- Przedsięwzięcie 1.2 Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”

- Wskaźnik rezultatu: Wr.1.2.2. Liczba odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia

- Wskaźnik produktu: Wp.1.2.2. Liczba przedsięwzięć służących promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”


3. Realizacja operacji będzie obejmować:

Utworzenie multimedialnego "Kącika Małego Odkrywcy":

-  Zakup stołu multimedialnego oraz opracowanie dedykowanej aplikacji multimedialnej Skarby Blisko Krakowa (umożliwiającą dzieciom zapoznanie się z tematyką obszaru poprzez zabawę. W skład aplikacji wejść musi co najmniej interaktywna mapa z rozwijalnymi oknami z dodatkową treścią oraz gry typu: memory, puzzle quiz);

- Zakup standu reklamowego;

- Zakup wyposażenia Kącika Odkrywcy – krzesła, stoliki, stołki dziecięce.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNEJ:

Operacja będzie realizowana przez stowarzyszenie Blisko Krakowa jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Lokalne kryteria wyboru: 1.2 Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”, dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 37 pkt, tj. 15 pkt.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA OPERACJI WŁASNEJ:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.) w terminie od 17 lipca 2018 do 16 sierpnia 2018 bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia Blisko Krakowa:

Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-18.00

wtorek-czwartek 8.00-16.00

piątek 8.00-14.00

Wymagane dokumenty:

1.     Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,

2.     Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

1.   Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w informacji,

2.   Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 ze zm.) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Blisko Krakowa: www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD.

WAŻNE! DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Informacja nr 2/2018/OW  o zamiarze realizacji operacji własnej

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.2

Dokumenty pomocnicze:

LSR - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020