Informacja nr 1/2018/OW o zamiarze realizacji operacji własnej

 

Data publikacji: 4 lipca 2018 r.

Informacja nr 1/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,

działająca na terenie gmin:

Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów,

Informuje o planowanej do realizacji operacji własnej z zakresu

wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAKRES TEMATYCZNY OPERACJI:

1. Zakres tematyczny operacji odpowiada: przedsięwzięciu LSR 3.3 Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 1 „wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 772 ze zm.),

2. Zakres tematyczny LSR na lata 2016-2022 realizowany jest poprzez:

- Cel ogólny: Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju obszaru Blisko Krakowa

- Cel szczegółowy nr 3. Kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności przez zachowanie i/lub ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru Blisko Krakowa a także  dbałość o ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

- Przedsięwzięcie 3.3 Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru

- Wskaźnik rezultatu: Wr.3.3.1. Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu

- Wskaźnik produktu: Wp.3.3.1. Liczba przedsięwzięć służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspierających inicjatywy służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru

3. Realizacja operacji będzie obejmować:

Utworzenie mobilnej pracowni Odnawialnych Źródeł Energii:

-        namiot ekspresowy (co najmniej 3.x6 m) wraz z wyposażeniem (stoliki, krzesła, infrastruktura ekspozycyjna);

-        zakup zestawów dydaktycznych i materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (rozbudowanych zestawów z zakresu fotowoltaiki, energii solarnej, pomp ciepła oraz energii wiatru, a także zabawek, plansz i gier edukacyjnych);

-        przeprowadzenie szkolenia dla ekodoradców, lokalnych liderów i pracowników biura LGD w zakresie wykorzystania pracowni OZE oraz opracowanie przykładowego scenariusza zajęć;

-        przeprowadzenie 6 szkoleń dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem mobilnej pracowni OZE (1 spotkanie w każdej gminie obszaru LGD).

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WŁASNEJ:

Operacja będzie realizowana przez stowarzyszenie Blisko Krakowa jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Lokalne kryteria wyboru: 3.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, dostępne na stronie LGD www.bliskokrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 34 pkt, tj. 14 pkt.

TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA OPERACJI WŁASNEJ:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.) w terminie od 5 lipca 2018 do 6 sierpnia 2018 bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia Blisko Krakowa:

Adres:

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-18.00

wtorek-czwartek 8.00-16.00

piątek 8.00-14.00

Wymagane dokumenty:

1.     Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,

2.     Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

1.   Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w informacji,

2.   Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego w PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 ze zm.) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie Stowarzyszenia Blisko Krakowa: www.bliskokrakowa.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Jednocześnie informujemy, że Biuro Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa prowadzi doradztwo dla osób chcących pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.bliskokrakowa.pl oraz w Biurze LGD.

WAŻNE! DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA:

Informacja nr 1/2018/OW  o zamiarze realizacji operacji własnej

 

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 3.3 

Dokumenty pomocnicze:

LSR - Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020