Małe Projekty

15-02-2018

Jaki jest cel działania?

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury oraz wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Do korzystania z pomocy finansowej uprawnione są osoby fizyczne będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnie i mające miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR  lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, a także osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Jaki jest zakres działania?

Pomoc finansową udziela się na działania przyczyniające się do:

 1. Podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
  a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
  b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów oraz usług określonego przedsiębiorcy,
  c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,
  d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
 2. Rozwijania aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
  a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
  b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
  c) remont połączony z modernizacją lub wyposażeniem istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów,
 3. Rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
  a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
  b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.
 4. Promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpieczania lub oznakowania cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.
 5. Zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
  a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
  b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
  c) kultywowanie:
  – miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
  – języka regionalnego i gwary,
  – tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
 6. Inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:
  a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
  b) promocję produktów lub usług lokalnych,
  c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Euripejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
  e) budowę, adaptację lub wypsoazenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycujnego wyrobu produktów lokalnych,
  f) badanie rynku produktów i usług lokalnych
  – z wyłączeniem działalności rolniczej.
 7. Wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolncizej.

Jakie są kryteria przyznania pomocy finansowej?

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:
  a) z Funduszu Kościelnego,
  b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jaka jest forma i wysokość pomocy?

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych , natomiast pozostałe 20% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych. Minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić co najmniej 4 500 zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie wdrażania LSR kwoty 200 000 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa nić 50 000 zł.

Co obejmują koszty kwalifikowalne?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 1. zakupu materiałów i przedmiotów,
 2. zakupu usług lub robót budowlanych,
 3. najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń luib maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.

Do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego, zalicza się również koszty ogólne:

 1. przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
 2. opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
 3. opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych.
 4. sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także:

 1. Podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość:
  a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,
  b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o których mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006
  – lecz nie więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

 

więcej

Odnowa i rozwój wsi

15-02-2018

Pamiętaj o ocenie wniosku w LGD!

Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), powinien być zgodny z celami LSR (pobierz cele)

Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest pod względem kryteriów wyboru projektów (pobierz kryteria)


Informacje podstawowe

Procedura wyboru projektów przez LGD


 

Dokumentacja aplikacyjna

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2013 ROKU

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (6z)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji         

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

Wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnego 

·  pobierz plik (.pdf) - wersja do druku

· pobierz plik (.xls) - wersja do edycji


Instrukcja wypełniania wnioskupobierz 

2. INFORMACJA DODATKOWA

UWAGA!

Wypełnienie formularza Informacji dodatkowej jest nieobowiązkowe, stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawcy, służący poprawnemu wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy w celu prawidłowego uzasadnienia zgodności projektu z celami LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.doc) - wersja do edycji

Aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy dokonać wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

3. FORMULARZ WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR ważny od 21-09-2011

· pobierz plik (.pdf)

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)

    ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

   FORMULARZ DODATKOWY ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)


Archiwum dokumentacji aplikacyjnej

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (5z) (ważne od 26.11.2012 do 30.06.2013)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji         

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

2. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (4z) (ważne od 1.06.2012 do 25.11.2012)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji         

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

3. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY (3Z)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji         

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

· pobierz plik (.pdf)

 

więcej

Małe Projekty

15-02-2018

Pamiętaj o ocenie wniosku w LGD!

Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), powinien być zgodny z celami LSR (pobierz cele)

Każdy wniosek o przyznanie pomocy oceniany jest pod względem kryteriów wyboru projektów (pobierz kryteria)

Każdy projekt musi być realizowany w ramach conajmniej jednego z zakresów operacji (pobierz zakresy operacji)

Informacje podstawowe 

Procedura wyboru porjektów przez LGD

 


Dokumentacja alikacyjna

1. FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /8z (obowiązujący od 4 maja 2014 r.)

· pobierz plik  – wersja aktywna

Uwaga nowa wersja!

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /8z (obowiązująca od 4 maja 2014 r.)   

· pobierz plik 

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna) - pobierz 
Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz 
Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - pobierz 

2. INFORMACJA DODATKOWA 

UWAGA! 

Wypełnienie formularza Informacji dodatkowej jest nieobowiązkowe, stanowi dokument pomocniczy dla Wnioskodawcy, służący poprawnemu wypełnieniu wniosku o przyznanie pomocy w celu prawidłowego uzasadnienia zgodności projektu z celami LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.

· pobierz plik (.pdf) - wersja do druku

· pobierz plik (.doc) - wersja do edycji

Aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy dokonać wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

4. FORMULARZ WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR ważny od 21-09-2011

· pobierz plik (.pdf)

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW ARiMR

· pobierz plik (.pdf)

    4.1 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

  FORMULARZ DODATKOWY ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI PRODUCENTÓW DLA ORGAZNIZACJI PRODUCENTÓW

· pobierz plik (.pdf)

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim należy złożyć wniosek o wydanie in terpretacji indywidualnej, która będzie nam potrzebna do złożenia wniosku o płatność. Wniosek ten składa się na adres:

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
ul. Traugutta 2a
43-300 Bielsko Biala

5. FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

1) W części G wniosku w poz. 68 należy opisać stan faktyczny w oparciu o statut organizacji oraz opisać operację, którą realizujemy w ramach małego projektu, kończąc zdaniem: Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Okres realizacji projektu to: ...

2) Pytanie w poz. 69 można sformułować w następujący sposób: Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania pod nazwą "..." w związku z realizacją działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi?”

3) W poz. 70 nasze stanowisko może brzmieć: Naszym zdaniem Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania w związku z działaniem 4.1/413.

   5.1  ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU – wypełnia się tylko w sytuacji, gdy opis w części G wniosku nie mieści się w wyznaczonych rubrykach

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40 zł. Numer konta bankowego:
Izba Skarbowa w Katowicach 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sposobu wydawania interepretacji indywidualnych znajdują się tutaj.


Informacje podstawowe

Realizacja małego projektu krok po kroku

Procedura wyboru projektów przez LGD

Kryteria wyboru projektów przez LGD

Cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju

Minimalne wymagania i dokumenty niezbędne do wyboru operacji przez LGD


Archiwum dokumentacji aplikacyjnej

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /7z (obowiązujący od 17 kwietnia 2013 r.)

· pobierz plik   – wersja aktywna

Uwaga nowa wersja!

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /7z (obowiązująca od 17 kwietnia 2013 r.)   

· pobierz plik  

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /7z (obowiązujący od 31 stycznia 2013 r.)

· pobierz plik  – wersja aktywna

Uwaga nowa wersja!

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /7z  

· pobierz plik 

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /6z (obowiązujący od 6 kwietnia 2012 r.)

· pobierz plik  – wersja aktywna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /6z (obowiązujący od 8 listopada 2012 r.)

- pobierz plik

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY /6z (obowiązujący od 8 czerwca 2012 r.)

pobierz plik

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji /z6  (obowiązujący od 8 czerwca 2012 r.)

pobierz plik

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY/6z (obowiązująca od 6 kwietnia 2012 r.)

· pobierz plik (.pdf)

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 5z (obowiązujący od 18 lipca 2011 r.)

· pobierz plik (.pdf) – wersja aktywna

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 5z

· pobierz plik (.pdf)

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 4z (obowiązujący od 30 sierpnia 2010 r.)

· pobierz plik (.pdf) – wersja do druku

· pobierz plik (.xls) – wersja do edycji

    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 4z

· pobierz plik (.pdf)

 

więcej

Zagospodarowanie Czernichowa – kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscowości Czernichów.

15-02-2018

Zagospodarowanie Czernichowa, etap II – kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscowości Czernichów. Projekt zrealizowany przez Gminę Czernichów. W ramach realizowanej operacji powstał chodnik w miejscowości Czernichów.

Kwota dotacji: 117 378,00,00 zł.

 

więcej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy wielofunkcyjnym budynku komunalnym w Świątnikach Górnych przy ul. Bruchnalskiego 36

15-02-2018

Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Świątnikach Górnych.
Projekt zrealizowany przez Miasto i Gminę Świątniki Górne.

Kwota dotacji: 477 691,59 zł.

 

więcej

Budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej odcinek od ul. Świątnickiej do ul. Jaśminowej.

15-02-2018

Budowa chodnika w Mogilanach wraz z budową odwodnienia, kanalizacji deszczowej i zjazdów indywidualnych na ul. Zakopiańskiej, Świątnickiej, Jaśminowej. Projekt zrealizowany przez Gminę Mogilany.

Kwota dotacji: 294 444,00 zł.

 

więcej

RM/1/1/2009

15-02-2018

Operacja polegała na przystosowaniu pomieszczeń wykorzystywanych w działalności firmy na potrzeby magazynu, gdzie przechowywane miały być towary, którymi handluje wnioskodawca. Poprawiono stan techniczny pomieszczeń, co umozliwoło firmie rozwój i zwiększenie obrotów. Dofinansowano rówież zakup samochodu dostawczego, którym odbierane miały być towary od producentów oraz rozwożone do odbiorców.  Zakup takiego samochodu zwiększył mobilność wnioskodawcy, pozwolił na nawiązanie nowych kontaktów handlowych oraz umożliwił powiększenie obszaru działalności firmy, a co za tym idzie zwiększenie obrotów.

więcej