Zapraszamy na edukacyjną wystawę fotograficzną pt. „Wisła w Małopolsce"

15-02-2018

W dniach od 2 do 15 września na terenie Szkoły Rolniczej w Czernichowie prezentowana będzie edukacyjna wystawa fotograficzna pt. „Wisła w Małopolsce”. Autorem zdjęć jest Marcin Karetta – znany fotograf przyrodniczy, zaś głównym organizatorem ekspozycji Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia.

 Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy, które odbędzie się dnia 2 września (poniedziałek) o godz. 12:00 na terenie Szkoły Rolniczej w Czernichowie.

Wystawa „Wisła w Małopolsce” służyć ma przedstawieniu piękna i różnorodności przyrodniczej starorzeczy górnej Wisły, a także ma zwrócić uwagę publiczności na zagrożenia przyrody występującej na wiśliskach. Starorzecza bowiem stanowią siedliska licznych gatunków chronionych, bardzo często zagrożonych wyginięciem. W skali lokalnej są to bezcenne miejsca, będące także niezwykle istotnym elementem doliny Wisły - jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych na terenie Polski.

Czernichów jest czwartą miejscowością, do której w roku 2013 zawita wystawa „Wisła w Małopolsce”. Łącznie ekspozycja odwiedzi kilkanaście miast i wsi w województwie małopolskim.

Ekspozycja, złożona z 20 plansz o wymiarach 100 x 75 cm, jest elementem projektu „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły, jako korytarza ekologicznego” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Wystawę „Wisła w Małopolsce” patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Marek Sowa.

Wisła w Małopolsce

 

więcej

VIII Walne Zebranie Członków LGD 30 stycznia 2013 roku

15-02-2018

Zapraszamy na VIII Walne Zebranie Członków LGD

Działając na podstawie § 18 ust. 3 pkt 4 statutu, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołuje VIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w środę 30 stycznia 2013 r., w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  Czernichów:

w I terminie – o godz. 1630, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

w II terminie – o godz. 1700, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz propozycji głównych kierunków działania w następnych latach.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór Zarządu.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór Rady LGD Blisko Krakowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/09 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Blisko Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Dodatkowe informacje, sprawozdania oraz projekty uchwał dostępne będą na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl od 21 stycznia 2013 r.

Składki członkowskie

Podczas zebrania będzie można uregulować składki członkowskie. Przypominamy, że składki członkowskie należy wpłacać do końca lutego każdego roku za rok bieżący. Wpłaty można również dokonać gotówką w biurze LGD  lub przelewem na konto bankowe nr 91 8591 0007 0310 0561 4459 0001.

Uwagi i pytania prosimy kierować do biura LGD, Skawina ul. Żwirki i Wigury 23, tel. 12-256-02-31 lub przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały do pobrania:

 

Załączniki

s p - Regulamin obrad 2013-01-30.pdf (114.15KB)
s Sprawozdanie finansowe za 2012 r.pdf (339.62KB)
s sprawozdania zarządu kadencja 2011-12 r.pdf (263.3KB)
s sprawozdanie Rada z kadencji 2011-12.pdf (202.15KB)
s sprawozdanie KR z kadencji 2011-12.pdf (176.69KB)
s uchwała-5-13 -zmiana LSR-WZC 01.2013.pdf (186.07KB)
s uchwała-5-13-zał. 1.pdf (328.68KB)
s uchwała-5-13-zał. 3.pdf (175.62KB)
s uchwała-5-13-zał. 4.pdf (248.62KB)
s uchwała-5-13-zał. 5.pdf (192.81KB)

 

więcej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

15-02-2018

Jaki jest cel działania?

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników lub małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych Ąródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Do korzystania z pomocy finansowej uprawniona jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika oraz domownik, która:

 • Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia.
 • Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR: Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne
 • Nie wystąpiła o przyznanie lub nie przyznano jej renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • Jest nieprzerwanie ubezpieczona w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 • Nie będzie realizowała operacji jako wspólnik spółki cywilnej.
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych

Jaki jest zakres działania?

Pomoc finansową udziela się na podjęcie lub rozwijanie działalności w zakresie:

 1. Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.
 2. Usług dla ludności.
 3. Sprzedaży hurtowej i detalicznej.
 4. Rzemiosła lub rękodzielnictwa.
 5. Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych.
 6. Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
 7. Usług transportowych.
 8. Usług komunalnych.
 9. Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.
 10. Magazynowania bądĄ przechowywania towarów.
 11. Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
 12. Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jakie są kryteria przyznania pomocy finansowej?

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania.
 2. Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.
 3. Operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie:

  a) określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paĄdziernika 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442)Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc,

  b) wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

  c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.

 4. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje osoba starająca się o przyznanie pomocy finansowej, było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

Jaka jest forma i wysokość pomocy?

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu beneficjentowi, w okresie wdrażania LSR, nie może przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, natomiast pozostałe 50% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych.

Co obejmują koszty kwalifikowalne?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
 • Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
 • Zagospodarowania terenu.
 • Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.
 • Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.
 • Zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:

  a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,

  b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe.

 • Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie póĄniej niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.Do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty ogólne:

 • Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.
 • Opłat za patenty lub licencje.
 • Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:

 • Transportu do miejsca realizacji operacji:
  a) materiałów służących realizacji operacji,
  b) maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
 • Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.Pomoc nie obejmuje kosztów:

 • Podatku od towarów i usług (VAT).
 • Zakupu rzeczy używanych.Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

 

więcej

Odnowa i rozwój wsi

15-02-2018

Jaki jest cel działania?

Celem działania jest wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich: umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynięcie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Do korzystania z pomocy finansowej uprawniona jest gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Jaki jest zakres działania?

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 1. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje: rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne.
 2. Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej.
 3. Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych.
 4. Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne.
 5. Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci.
 6. Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Jakie są kryteria przyznania pomocy finansowej?

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. Operacja zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania.
 2. Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:
  a) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  b) z Funduszu Kościelnego,
  c) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  d) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki.
 3. Projekt realizowany jest w miejscowości należącej :
  a) gminy wiejskiej lub,
  b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub,
  c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
 4. Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości.
 5. Projekt nie ma charakteru komercyjnego.
 6. W przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nienależącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu.
 7. Organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania "Odnowa i rozwój wsi" w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego.
 8. Projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Jaka jest forma i wysokość pomocy?

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie wdrażania LSR. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast pozostałe 20% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych.

Co obejmują koszty kwalifikowalne?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków.
 • Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury.
 • Budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli.
 • Zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów.
 • Związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.
 • Urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku.
 • Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej.
 • Zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości.
 • Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci.
 • Zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne.
 • Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn.
 • Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków.
 • Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji.
 • Zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji operacji.
 • Zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji.

Do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne:

 • Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, usług geodezyjno-kartograficznych, usług rzeczoznawcy majątkowego.
 • Opłat za patenty lub licencje.
 • Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
 • Przygotowywania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT).

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

 

więcej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

15-02-2018

Jaki jest cel działania?

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc finansową?

Do korzystania z pomocy finansowej uprawniona jest osoba fizyczna, a także osoba prawna, spółka cywilna oraz spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Osoba fizyczna musi spełniać poniższe warunki:

 • Podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.
 • Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia.
 • Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.
 • Ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR:
 • W okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie uzyskała pomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie".

Miejsce siedziby spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej musi znajdować się na obszarze objętym LSR.

Jaki jest zakres działania?

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 1. Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.
 2. Usług dla ludności.
 3. Sprzedaży hurtowej i detalicznej.
 4. Rzemiosła lub rękodzielnictwa.
 5. Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych.
 6. Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem.
 7. Usług transportowych.
 8. Usług komunalnych.
 9. Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.
 10. Magazynowania bądź przechowywania towarów.
 11. Wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
 12. Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Jakie są kryteria przyznania pomocy finansowej?

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania.
 2. Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.
 3. Operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem bądź wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie:
  a) określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883) - Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznawana pomoc, zobacz wykaz
  b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
 4. Biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Jaka jest forma i wysokość pomocy?

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, natomiast pozostałe 50% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie wdrażania LSR, nie może przekroczyć 300 000 zł (w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych - 100 000 zł). Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć:

 • 100 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 a mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
 • 200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
 • 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji musi przekroczy 20 tys. zł.

Co obejmują koszty kwalifikowalne?

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

 • Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
 • Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
 • Zagospodarowania terenu.
 • Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.
 • Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.
 • Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczające:
  a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,
  b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż świadczenia transportowe.
 • Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów kwalifikowanych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne:

 • Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.
 • Opłat za patenty lub licencje.
 • Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:

 • Transportu do miejsca realizacji operacji:
  a) materiałów służących realizacji operacji,
  b) maszyn urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
 • Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

Pomoc nie obejmuje kosztów:

 • Podatku od towarów i usług (VAT).
 • Nabycia nieruchomości.
 • Zakupu rzeczy używanych.

 

więcej